Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności www.bibliotekawojciechowice.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Wojciechowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.bibliotekawojciechowice.pl.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Każdy ma prawo:

Żądanie musi zawierać:

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Wojciechowicach mieści sie na parterze - adres: Wojciechowice 40, 27-532 Wojciechowice.

Brak jest toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Po bibliotece mozna poruszac się na wózku.

W bibliotece nie ma pętli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiekszonym druku dla osób niewidomych                        i słabowidzacych.

Przed budynkiem brak miejsc parkigowych dla osób niepełnosprawnych.

Do pomieszczeń bibliotecznych mozna wejść z psem przewodnikiem i psem asystujacym.

Nie ma mozliwości skorzystania na miejscu z tłumacza jezyka migowego ani tłumacza online.

Budynek: Lokal Filii Bibliotecznej w Bidzinach miesci sie na piętrze - Bidziny 121 ; 27-532 Wojciechowice.

Do wejścia prowadzą schody. Brak jest podjazdu i windy dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich .

Brak toalety przystosowanej dla osób niepełnosprawnych. Po bibliotece można poruszac się na wózku.

W bibliotece nie ma petli indukcyjnej, informacji głosowych, oznaczeń brajla oraz oznaczeń kontrastowych lub w powiększonym druku dla osób niewidomych lub słabowidzacych.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsca parkingowego dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystujacym i psem przewodnikiem.

Nie ma mozliwości skorzystania na miejscu z tłumacza języka migowego ani tłumacza online.